DLACZEGO: WYZWANIE

W kontekście Programu na rzecz rozwoju nowych umiejętności i zatrudnienia (COM/2010/0682 wersja ostateczna), najświeższe prognozy przyszłych potrzeb w zakresie zapotrzebowania na określone kompetencje przewidują wzrost zapotrzebowania na rynku pracy na dodatkowe kwalifikacje i kompetencje kluczowe, mianowicie kompetencje przekrojowe kluczowe dla zatrudnienia, takie jak komunikacja w językach obcych, kreatywność, praca zespołowa, przywództwo, komunikacja, etc. Ze uwagi na powyższe, większość krajów europejskich poczyniła znaczny postęp we włączaniu kompetencji kluczowych dla zatrudnienia, kreatywności i innowacji do krajowych programów kształcenia oraz w definiowaniu określonych efektów uczenia się i rozwijaniu szerokiego zakresu narzędzi oceny kompetencji w celu wsparcia procesu uczenia się.

Jednakże zwiększanie świadomości osób uczących się co do roli podnoszenia swoich kompetencji i rozwijania kompetencji przekrojowych kluczowych dla zatrudnienia nie zostało do tej pory adekwatnie przeprowadzone. Wg OECD (2010) osoby uczące się nie mają świadomości, czym są kompetencje przekrojowe, jak można je nabyć, które kompetencje już posiadają, a które z nich powinni podnieść, aby zwiększyć swoje możliwości znalezienia w przyszłości pracy. W efekcie, mimo iż współczynnik bezrobocia w Europie, zwłaszcza w krajach południowoeuropejskich, wzrósł ostatnio , głównie w wyniku kryzysu ekonomicznego, do wcześniej nienotowanych poziomów, 32% pracodawców ma problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników w związku z lukami kompetencyjnymi. Jednocześnie około 509 000 stanowisk w europejskim sektorze IT pozostaje nieobsadzonych.

CO: ZAKRES

Główne cele projektu KeySTART2Work to zwiększenie w grupie osób uczących się świadomości znaczenia i potencjału rozwoju kompetencji przekrojowych, zwiększenie u tych osób możliwości znalezienia pracy, zredukowanie liczby pracowników o niskich umiejętnościach i przezwyciężenie zjawiska niedopasowania kompetencji.
Aby zrealizować powyższe cele w ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

  • Zidentyfikowanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju kompetencji przekrojowych i narzędzi ich oceny
  • Określenie stanu wiedzy i rozumienia kompetencji przekrojowych w grupie osób uczących się (badanie ilościowe)
  • Określenie kompetencji przekrojowych kluczowych dla zatrudnienia z perspektywy ekspertów z zakresu kompetencji przekrojowych (badanie jakościowe)
  • Zweryfikowanie Katalogu kompetencji przekrojowych kluczowych dla zatrudnienia poprzez grupy fokusowe z udziałem pracodawców i organizacji pracodawców
  • Opracowanie Katalogu kompetencji przekrojowych kluczowych dla zatrudnienia
  • Upowszechnianie rezultatów projektu poprzez Seminaria i Wydarzenia upowszechniające
  • Opracowanie innowacyjnych narzędzi

JAK: NARZĘDZIA

W ramach projektu KeySTART2Work zostaną stworzone następujące narzędzia:

Narzędzie do samooceny, które pomoże osobom uczącym się określić poziom posiadanych przez siebie kompetencji przekrojowych, podnieść go, jak również zyskać świadomość roli i potencjału kompetencji przekrojowych na rynku pracy. Jednocześnie ekspertom z zakresu edukacji i szkolenia zawodowego, doradcom zawodowymi i innym osobom zainteresowanym dostarczone zostanie innowacyjne narzędzie i materiały do rozwijania kompetencji kluczowych u osób uczących się. Narzędzie online będzie dostępne w języku angielskim i przetłumaczone na 6 języków Partnerów (hiszpański, francuski, niemiecki, grecki, włoski i polski).

Wytyczne i rekomendacje jak stworzyć usługę doradczą pozwalającą ocenić poziom i w oparciu o to podnieść poziom kompetencji przekrojowych u osób uczących się. Usługa będzie oferowana jako eksperymentalna jednostka w ramach Izby Handlu w Grenadzie (Hiszpania) w celu przetestowania i wdrożenia rezultatów projektu.

KTO: GRUPY DOCELOWE

Główną grupą docelową projektu KeySTART2Work są osoby uczące się, poszukujące pracy, młode i dorosłe osoby pracujące zainteresowane jak najlepszym wykorzystaniem posiadanych kompetencji przekrojowych i, w rezultacie, zwiększeniem szans na znalezienie zatrudnienia. Projekt jest również skierowany do osób zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym oraz doradztwem karier w krajach Partnerów projektu (Hiszpanii, Austrii, Belgii, Włoszech i Polsce) oraz poza nimi, zainteresowanych podnoszeniem know-how poprzez wdrażanie nowych narzędzi i programów szkoleniowych.

Równocześnie, swój wkład w projekt będą miały przedsiębiorstwa, które jednocześnie skorzystają na podnoszeniu kompetencji pracowników lub nabywaniu przez nich nowych. Interesariusze instytucjonalni i twórcy polityk, instytucje zajmujące się kształceniem dorosłych oraz Narodowe Agencje odpowiedzialne za kształcenie i szkolenie zawodowe również będą objęte działaniami upowszechniającymi mającymi na celu promowanie świadomości i dostosowanie polityk, tam gdzie jest to potrzebne.

Więcej o rezultatach projektu